Mateřské, základní a střední školy ve vašem okolí

Seznam škol vám poskytne základní popis školy, abyste mohli vybrat nejlepší školu pro vaše děti. Základní řazení je podle stupně vzdělání, můžete tedy vybrat mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami. Dále můžete výběr omezit na kraj, kde se vzdělávací zařízení nachází. Snažíme se udržovat informace o vybavení školy. Chcete najít školu, která má školní jídelnu, tělocvičnu nebo třeba kroužek informatiky? I to je možné!

Mateřská škola

Do školky chodí děti ve věku od 3 do 6 let. Mateřská škola je přípravou na základní školu, do které jdou děti v 6 nebo 7 letech. Některé děti dostanou odklad, aby se na základku lépe připravily. Školka pomáhá dětem v předškolním věku srovnat vývojové rozdíly před vstupem na základní školu. Učitelé v mateřské škole rozvíjí tělesný, rozumový a citový stav, vštěpují základní životní hodnoty a budují první mezilidské vztah. Pokud hledáte mateřskou školu, máme pro vás seznam mateřských škol.

Základní škola

Základní škola, jak už název napovídá, má dětem poskytnout základní vzdělání, které je v České republice povinné. Pokud si to rodiče přejí a úřady jim vyhoví, mohou rodiče suplovat školu vlastním, domácím, vzděláváním. Škola má dva stupně, 1. je určený pro děti po mateřské škole a má 5 tříd. Po páté třídě mohou děti odejít na osmileté gymnázium a dokončit základní vzdělání tam. Pokud si vyberou setrvání na základní škole, postupují na druhý stupeň, tedy 6 až 9 třídu. Základní vzdělání nemá žádné oficiální zakončení, počítá se jen prospěch v jednotlivých letech, kdy žák musí splnit podmínku pro postup do dalšího ročníku. V případě, že hledáte základní školu, přejděte na seznam základních škol.

Střední škola

Střední škola navazuje na školu základní. Vzdělání je nepovinné. Zakončení středoškolského vzdělávání probíhá buď bez zkoušek nebo se zkouškou jak výuční tak maturitní. Učednické obory jsou zpravidla praktičtěji a úžeji zaměřené a absolvent si odnáší výuční list, který ho opravňuje dělat například kuchaře. Některé střední školy a všechna gymnázia požadují po svých studentech složení maturitní zkoušky. Ta je státní a skládá se z písemné části a ústní část. Po vykonání zkoušet získává žák maturitní vysvědčení, které je vstupenkou na vysokou školu. Hledáte střední školu pro vaše díte? Vyberte si ze seznamu středních škol.